Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Muutos on jo alkanut!

Näkemys

Osaamista monimutkaiseen maailmaan

Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ihmiset. Tätä osaamista on päivitettävä monimutkaistuvaan maailman. Laajojen kokonaisuuksien hallintaan pitää yhdistää täsmäosaamista ja jokaisen yksilön tiedot ja taidot hyödyntää. Ihmisiä on kannustettava elinikäiseen oppimiseen ja luoda puitteita yhteiselle oppimiselle.

Lue lisää
Ratkaisu

Big Data mahdollistaa laajemman ymmärryksen

Yhä suurempi osa kaikesta tiedosta on digitaalisessa muodossa ja tavoitettavissa internetin kautta. Tiedon suuri määrä ja sen moninaisuus tekevät sen jäsennetyn käsittelyn vaikeaksi. Toisaalta tietokoneiden jatkuva nopeutuminen ja kyky käsitellä yhtä suurempia tietomassoja avaa mahdollisuuden etsiä tietojen välisiä korrelaatioita ilman selkeitä ennakkokäsityksiä siitä, mitä saatettaisiin löytää. Big Data -sovelluksilla voidaan…

Lue lisää
Ratkaisu

Lumiar-koulu - Lapsille päätösvalta opetuksesta

Lumiar-koulut Brasilian Sao Paolossa ovat luopuneet perinteisistä luokkahuoneista, lukujärjestyksistä ja läksyistä ja korostavat oppilaan aktiivista roolia oppimisprosessissa ja kouluyhteisössä. Opettajien sijaan Lumiarissa toimivat tutorit, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista tukea oppilaille sekä asiantuntijat, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin aloihin ja suunnittelevat sekä koordinoivat oppimisprojekteja. Oppilaat opiskelevat oppimismoduleissa, projekteissa ja työpajoissa. Niissä käsitellään aiheita…

Lue lisää
Ratkaisu

Uusi koulutus -foorumi ja koulutuksen uusi suunta

Työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio haastavat myös suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden. Sitran viides Elinvoima-foorumi eli Uusi koulutus -foorumi kokoaa yhteen 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin pohtimaan tulevaisuuden koulutusta. Foorumilaiset oppivat toisiltaan ja etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa…

Lue lisää
Ratkaisu

Tiimiopiskelu parantaa lukiolaisten opiskelumotivaatiota

Tiimiopiskelussa oppilaat opiskelevat ryhmissä, opettajat opettavat tiimeissä ja totuttuja oppiainerajoja rikotaan yhdistämällä eri aineita opetuksessa.  Tiimilukio tavoittelee sitä, että nuoret oppivat tekemisen kautta, heidän opiskelumotivaationsa kasvaa ja että he ovat mukana opintokokonaisuuksien suunnittelussa alusta alkaen. Esimerkiksi Jyväskylän tiimilukion länsimaiden kulttuurihistoriaa käsittelevä kurssi yhdisti historian, äidinkielen, englannin ja kuvataiteen opintoja. Opiskelijat…

Lue lisää
Ratkaisu

Käänteinen oppiminen miettii oppimisen uudelleen

Useimmat asiat opitaan koulussa edelleen siten, että opettaja selittää asian, jonka jälkeen oppilaat saattavat itsenäisesti tehdä kotitehtäviä ja ryhmissä selvitystehtäviä. Käänteisessä oppimisessa selittämisen tekee oppimateriaali, ja harjoitukset tehdään koulussa. Khan Academy on kehittänyt käänteisen oppimisen malliin sopivan oppimateriaalin matematiikan, fysiikan ja kemian koulukursseihin. Khan Academyn perustanut Salman Khan kertoo koko…

Lue lisää
Ratkaisu

Ritaharjun koulu on yhdessä tekemisen näyttämö

Ritaharjun monitoimitalo Oulussa yhdistää peruskoulun, päiväkodin, nuorisotoimen ja kirjaston saman katon alle. Monitoimitalon taustalla on ajatus kyläyhteisöstä, jossa koko kylä kasvattaa lapsia. Ritaharjussa on panostettu tilojen muunneltavuuteen. Rakennuksessa ei ole pitkiä käytäviä vaan luokat muodostavat soluja, jotka mahdollistavat tarvittaessa eri oppiaineiden luokkien yhdistämisen. Luokan seiniä voi siirrellä myös ryhmäkoon mukaan…

Lue lisää
Ratkaisu

Singularity University kouluttaa suurten ongelmien ratkojia

Piilaaksossa avaruusjärjestö NASA:n alueella sijaitsee Singularity University. Ajatushautomon ja kiihdyttämön yhdistelmäksi kutsuttu Singularity University on Peter Diamandiksen ja Ray Kurzweilin vuonna 2009 perustama organisaatio, jonka missio on kouluttaa, inspiroida ja voimaannuttaa ihmisiä käyttämään eksponentaalisia teknologioita maailman suurimpien haasteiden ratkaisemiseen. Näillä haasteilla viitataan esimerkiksi ilmastonmuutokseen, globaaliin turvallisuuteen, veden riittävyyteen ja energiakriisiin. …

Lue lisää
Ratkaisu

Helsinki Think Company – Yliopistolaista yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä

Yliopistomaailma pyrkii tuottamaan muutakin kuin valmiita maistereita. Helsingin yliopiston Yliopistolainen yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yliopiston omaa yrittäjyysvisiota sekä luodaan yhteistä yrittäjyyttä vahvistavaa kulttuuria ja järjestelmää. Osallistujat pohtivat ratkaisuja siihen, miten voisivat hyödyntää osaamistaan yrittäjyyden keinoin. Toiminnalla halutaan ratkaisuja yhteiskunnan viheliäisiin ongelmiin. Toimintaa ohjaa neljä periaatetta: maailman ongelmien ratkaiseminen sitoo yhteen, konteksti…

Lue lisää
Ratkaisu

Tulevaisuustaitoja päättäjille

Yhdessä oppimalla ja ajatuksia vaihtamalla löytyy rohkeita uusia ratkaisuja, kuten Sitran järjestämät uutta työtä, demokratiaa, taloutta tai turvallisuutta käsitelleet Elinvoima-foorumit ovat osoittaneet. Kun keskeisiä päättäjiä tuodaan joko muiden alojen vaikuttajien tai ruohonjuuritason tekijöiden kanssa saman pöydän ääreen, syntyy uudenlaisia näkökulmia. Tähän ajatukseen perustuu yhteiskunnallinen koulutus. Se on koulutusmuoto, jonka avulla…

Lue lisää
Ratkaisu

Tanskassa työvoima liikkuu ja kehittyy

Työmarkkinoiden liikkuvuus on Tanskassa Euroopan parhaimmistoa. Tämä on seurausta siitä, että työntekijän palkkaaminen ja irtisanominen on yritykselle helppoa, mutta samaan aikaan irtisanotulle on tarjolla runsas työttömyysturva ja hyvät työvoimapalvelut. Tanskan toimintamallia on kutsuttu nimellä Flexicurity. Mallin mahdollistaa toimiva yhteistyö kaikkien työmarkkinaosapuolten kesken. Talouskriisin myötä mallia on muokattu entistä paremmaksi…

Lue lisää