Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Kaivosvastuuverkosto rakentaa sidosryhmäyhteistyötä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on puolueeton foorumi, joka edistää Suomen kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Verkosto kehittää konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja kaivosalan vastuullisuuden edistämiseksi itsesääntelyn keinoin. Toiminta keskittyy etenkin teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välisen yhteistyön vahvistamiseen.

Kaivostoiminta on kasvanut Suomessa vilkkaasti. 2010-luvun taitteessa työ- ja elinkeinoministeriön Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimenpideohjelmassa tunnistettiin tarve lieventää alan ristiriitoja ja kehittää vastuullisempia toimintatapoja. Kestävän kaivostoiminnan verkosto pyrkii ennalta sovittamaan kaivostoiminnan, ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja sitä kautta vähentämään konflikteja. Verkosto perustettiin toukokuussa 2014 Sitran tuella, ja se itsenäistyi kesällä 2015 Kaivosteollisuus ry:n yhteyteen. Verkostoon liitytään allekirjoittamalla yhteistyösitoumus.

Syksyyn 2015 mennessä verkosto on julkaissut Suomen ensimmäisen kaivosten yhteisen yhteiskuntavastuuraportin ja paikallisen tason yhteistyötä helpottamaan kootun työkalupakin. Lisäksi verkosto edistää kanadalaisen TSM-vastuullisuusstandardin räätälöintiä ja käyttöönottoa Suomessa.

Toiminnan alkutaipaleella verkoston työhön ovat kaivosteollisuuden yritysten lisäksi osallistuneet Metallityöväen Liitto, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Suomen Kuntaliitto, Lapin liitto, MTK, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Paliskuntain yhdistys ja Metallinjalostajat. Katso kaikki mukana olevat organisaatiot tästä. Verkoston puheenjohtajana toimii Hannele Pokka.

Verkostosta on haluttu luoda puolueeton, ja siksi puheenjohtajisto koostuu kaivosalan ulkopuolisista toimijoista. Lisäksi verkoston hallituksessa on edustettuna erilaisia sidosryhmiä tasapainoisesti. Jäsenten edustajat ovat keskenään tasavertaisia ja päätökset tehdään konsensuksella. Avoin ilmapiiri mahdollistaa tietojen, kokemusten ja mielipiteiden jakamisen. Lähitulevaisuudessa verkosto keskittyy vakiinnuttamaan asemansa sekä jatkokehittämään työkaluja ja tukemaan niiden käyttöönottoa.

Linkkejä:

Kaivosvastuu-verkkosivu (verkkosivu)

Kestävän kaivostoiminnan verkoston esittelyvideo (Youtube)

FEM:n tunnustuspalkinto Kestävän kaivostoiminnan verkostolle (tiedote)

Vastuullinen kaivostoiminta (Sitran verkkosivu)

Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsijöiden yhteiskuntavastuuraportti (PDF-raportti)

Työkalupakki paikallisen tason yhteistyöhön (verkkosivu)

Kaivosteollisuus ottaa käyttöön kanadalaisen vastuullisuusjärjestelmän (tiedote)

Hannele Pokka kestävän kaivostoiminnan verkoston puheenjohtajaksi (uutinen)

The Mining Association of Canada: Finnish mining sector to adopt Mining Association of Canada’s Towards Sustainable Mining Initiative (tiedote)

 

 

comments powered by Disqus