Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Osaamista monimutkaiseen maailmaan

Suomen tärkeä menestystekijä on osaavat ja motivoituneet ihmiset. Osaamista on päivitettävä. Monimutkaistuva maailma edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallitsemista kapea-alaisen osaamisen lisäksi.

Luonnonsuojelija ei yksin ratkaise ilmastonmuutosta, eikä ekonomisti finanssikriisiä. Kapeisiin ammatillisiin ja tieteellisiin siiloihin jumiutumisen aika on ohi. Suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan laaja kattaus ihmisiä eri taustoista ja organisaatioista. Se edellyttää kykyä tarkastella asioita useista eri näkökulmista. Toisaalta laaja-alaista maailmankatsomusta on osattava myös yhdistää täsmäosaamiseen.

Kyky ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä on vahvuus myös yksittäisille ihmisille. Laaja yleissivistys auttaa ymmärtämään, millaisia seurauksia omilla valinnoilla on, ja miten hyvinvointia parannetaan pitkällä tähtäimellä.

Usein yhteisöt, jotka koostuvat eritaustaisista ihmisistä, ovat hyviä ratkomaan monimutkaisia ongelmia, jos ihmisten potentiaali vain osataan hyödyntää. Erilaiset ihmiset yhdessä  mahdollistavat yhteisöllisen oppimisen, kun he tuovat keskusteluihin oman näkökulmansa ja niiden pohjalta muotoutuu uudenlaisia näkemyksiä.

Yhteistä oppimista tarvitaan, jotta voimme ymmärtää, miten maailma muuttuu ja miten pystymme vastaamaan siihen. Yhteistä oppimista voidaan tukea eri tavoin: kehittämällä fyysisiä ja digitaalisia oppimisympäristöjä, haastamalla vakiintuneita uskomuksia ja häpeilyn sijaan analysoimalla epäonnistumisia.

Kaikkea tätä on sovellettava myös koulumaailmaan. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys auttaa vapauttamaan jokaisen oppilaan taidot paremmin käyttöön, kun saadaan paremmin tietoa, mikä auttaa parantamaan opetuksen laatua ja tukemaan erityisoppilaita.

Samaan aikaan nopeimmin oppivat lapset pääsevät laajentamaan osaamistaan itsenäisesti teknologian avulla. Opettajalla puolestaan vapautuu enemmän aikaa oppilaiden muuta kasvua, esimerkiksi itsetuntoa ja tarveitä elämäntapoja vahvistavaan toimintaan.

Kun pitkien ja vakaiden työurien aika on ohi, kaikki työikäiset tarvitsevat paikkoja kehittää työelämätaitojaan. Työttömyyden ehkäisyyn tähtäävät uudelleenkoulutusohjelmat ovat jo vanhentunut tapa ajatella työelämässä kehittymistä. Niiden ohelle tarvitaan kunnianhimoisia, elinikäistä oppimista tukevia kouluttautumismahdollisuuksia.

Meidän on jatkuvasti kehitettävä itse itseämme työelämässä. Tulevaisuuden haasteiden kuten esimerkiksi väestön ikääntymisen edessä meillä ei ole varaa jättää kenenkään osaamista hyödyntämättä. Elinikäinen oppiminen on kaikkien oikeus ja velvollisuus.

comments powered by Disqus